تو بارون که رفتی(سیاوش قمیشی)  چاپ

تاریخ : یکشنبه 1 آبان 1390 در ساعت 00:11

ﺗـﻮ ﺑﺎرون ﻛـــﻪ رﻓﺘﻲ ﺷﺒﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ


ﻳﻪ ﺑﻐـﺾ ﺷــﻜــﺴـﺘــﻪ رﻓﻴـﻖ ﮔـﻠﻮ ﺷﺪ


ﺗﻮﺑـﺎرون ﻛﻪ رﻓــــﺘـﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد


ﺗــــﻤـــــﺎم وﺟـﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂﺧﻮرد


 

ﻫــــﻨــﻮز وﻗﺘﻲ ﺑﺎرون، ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎره


دﻟــﻢﻏــﺼــــﻪ داره دﻟـــﻢ ﺑـﻲ ﻗـــــﺮاره


ﻧﻪ ﺷﺐﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ


دﻟـﻢﺑﻲ ﺗـﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗــــﻨـﮕـﻪ

 


ﻳﻪ ﺷﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑــﻪ راﻫﻪ


ﻣﻴـــﺒــﻴـــﻨــﻢﻛـﻪ ﻛـﻮﭼـﻪ ﭘـﺮ ﻧـﻮر  ﻣـﺎﻫﻪ


ﺗﻮ ﻣـــﺎه ﻣــــﻨﻲ ﻛـــﻪ ﺗـﻮ ﺑﺎرون رﺳﻴﺪی


اﻣــﻴــﺪﻣــــﻨﻲ ﺗـــــــﻮ ﺷــﺐ ﻧـﺎ اﻣﻴﺪی


 

ﺗﻮ ﺑﺎرون ﻛــــﻪ رﻓﺘﻲ ﺷﺒﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ


ﻳﻪ ﺑﻐـــﺾﺷـﻜـﺴـــﺘﻪ رﻓﻴـﻖ ﮔـﻠﻮ ﺷﺪ

 

ﺗﻮ ﺑــــﺎرون ﻛﻪ رﻓﺘــﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد


ﺗـﻤـــﺎم وﺟــــــﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂ ﺧﻮردﻫﻨـﻮز وﻗـﺘـﻲ ﺑـﺎرون، ﺗـﻮ ﻛـﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎره


دﻟــــــــﻢﻏـــﺼـــﻪ داره دﻟـﻢ ﺑـﻲ ﻗـﺮاره


ﻧﻪ ﺷﺐﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ


دﻟــــﻢﺑﻲ ﺗــــﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﮕﻪ

 


ﻳﻪ ﺷــﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ راﻫﻪ


ﻣﻴــﺒـــﻴـﻨﻢﻛــﻪ ﻛــﻮﭼــﻪ ﭘــﺮ ﻧـﻮر ﻣـﺎﻫﻪ


ﺗـﻮ ﻣـﺎه ﻣـﻨـــﻲ ﻛـــــﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون رﺳﻴﺪی


اﻣـــــﻴـــــــﺪﻣـﻨﻲ ﺗـﻮ ﺷـــﺐ ﻧـﺎ اﻣﻴﺪیﺗـﻮ ﺑﺎرون ﻛـــﻪ رﻓﺘﻲ ﺷﺒﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ


ﻳﻪ ﺑﻐـﺾ ﺷــﻜــﺴـﺘــﻪ رﻓﻴـﻖ ﮔـﻠﻮ ﺷﺪ


ﺗﻮﺑـﺎرون ﻛﻪ رﻓــــﺘـﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد


ﺗــــﻤـــــﺎم وﺟـﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂﺧﻮرد


 

ﻫــــﻨــﻮز وﻗﺘﻲ ﺑﺎرون، ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎره


دﻟــﻢﻏــﺼــــﻪ داره دﻟـــﻢ ﺑـﻲ ﻗـــــﺮاره


ﻧﻪ ﺷﺐﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ


دﻟـﻢﺑﻲ ﺗـﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗــــﻨـﮕـﻪ

 


ﻳﻪ ﺷﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑــﻪ راﻫﻪ


ﻣﻴـــﺒــﻴـــﻨــﻢﻛـﻪ ﻛـﻮﭼـﻪ ﭘـﺮ ﻧـﻮر  ﻣـﺎﻫﻪ


ﺗﻮ ﻣـــﺎه ﻣــــﻨﻲ ﻛـــﻪ ﺗـﻮ ﺑﺎرون رﺳﻴﺪی


اﻣــﻴــﺪﻣــــﻨﻲ ﺗـــــــﻮ ﺷــﺐ ﻧـﺎ اﻣﻴﺪی


 

ﺗﻮ ﺑﺎرون ﻛــــﻪ رﻓﺘﻲ ﺷﺒﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ


ﻳﻪ ﺑﻐـــﺾﺷـﻜـﺴـــﺘﻪ رﻓﻴـﻖ ﮔـﻠﻮ ﺷﺪ

 

ﺗﻮ ﺑــــﺎرون ﻛﻪ رﻓﺘــﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد


ﺗـﻤـــﺎم وﺟــــــﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂ ﺧﻮردﻫﻨـﻮز وﻗـﺘـﻲ ﺑـﺎرون، ﺗـﻮ ﻛـﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎره


دﻟــــــــﻢﻏـــﺼـــﻪ داره دﻟـﻢ ﺑـﻲ ﻗـﺮاره


ﻧﻪ ﺷﺐﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ


دﻟــــﻢﺑﻲ ﺗــــﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﮕﻪ

 


ﻳﻪ ﺷــﺐ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ راﻫﻪ


ﻣﻴــﺒـــﻴـﻨﻢﻛــﻪ ﻛــﻮﭼــﻪ ﭘــﺮ ﻧـﻮر ﻣـﺎﻫﻪ


ﺗـﻮ ﻣـﺎه ﻣـﻨـــﻲ ﻛـــــﻪ ﺗﻮ ﺑﺎرون رﺳﻴﺪی


اﻣـــــﻴـــــــﺪﻣـﻨﻲ ﺗـﻮ ﺷـــﺐ ﻧـﺎ اﻣﻴﺪینظرات (22)
سلام عزیزم ممنون که به وبلاگم سر زدی نظره لطفته عزیز بازم بهم سر بزن منتظرتم بای تا های فدات
دوست خوبم:
سلام ...

خواهش میکنم خلوتگاه دلنشینی داشتی لذت بردیم ...

مرسی که اومدی جزیره - موفق باشی
عالی بود . حظ کردم .
دوست خوبم:
سلام ...

ممنون از نظر لطفت عزیز .... خوشحالم که اینو میگی

مرسی که اومدی جزیره - همیشه باش
مرسی بابت اهنگ تمومه سایتا فیلتر بودن!!!!!!بازم مرسی
دوست خوبم:
سلام ...

خواهش میکنم عزیز

مرسی که اومدی جزیره - موفق باشی
شعله زد عشق و من او نو ، نو شدم....

مرسی از یادواره ترانه بارون ....

هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره
دلــم غصـه داره دلــم بـی قــراره

این ترانه رو خیلی دوست دارم یادمه یه بار داستان که می نوشتم با این ترانه شروع و با این ترانه تموم شد...
غم این ترانه برام غم اون داستان را ساخت ....
تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد

دوست خوبم:
سلام ...

خواهش میکنم قابلی نداشت


‫ﻧﻪ ﺷﺐﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اس ، ﻧﻪ روﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫دﻟــــﻢﺑﻲ ﺗــــﻮ ﺧـﻮﻧﻪ دﻟـﻢ ﺑﻲ ﺗﻮ ﺗﻨﮕﻪ


ترانه ای که به با عشق شروع میشه همیشه زیبا و به یاد موندینه ...

هر غمی در ورای عشق عمیقیست ! زیبا بیاندیش

ﺗﻮﺑـﺎرون ﻛﻪ رﻓــــﺘـﻲ دل ﺑﺎغ ﭼﻪ ﭘﮋﻣﺮد
‫ﺗــــﻤـــــﺎم وﺟـﻮدم ﺗـﻮی آﻳـﻨﻪ ﺧﻂﺧﻮرد

مرسی که میای جزیره و مینویسی ... تک تک لحظه ها رو برایت عاشقانه آرزومندم .
سلام با معرفی کتاب "مغز متفکر جهان شیعه امام صادق به روزم"
انشالله که فرصت خوندن این کتاب رو داشته باشین


دوست خوبم:
سلام ...

حتما میام پیشت و استفاده خواهم کرد ...

ممنون که اومدی جزیره - در پناه حق
فهمیدن و نفهمیدن
تو هرچه می خواهی باش ، اما ... آدم باش !!!
چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم،
آسایش و خوشبختی بخشیده است !!!
مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.
امروز گرسنگی فکر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است .

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !ممنون که اومدی!!!
دوست خوبم:
سلام ...

خوب انشا مینویسیااااا

مرسی که میای جزیره و مینویسی - بهترین باشی
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღ…..ღ♥ღ♥ ..ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..............................@@................ღ♥ღ
..............................@@...............ღ♥ღ
................................................ღ♥ღ
دوست خوبم:
سلام ...

ممنون که خبر کردی میام پیشت حتما ...

مرسی که اومدی جزیره - بهترین باشی
سلاااااااااااااام
وبلاگ زیبایی دارین
ممنون که سر زدین
بازم بیاین
دوست خوبم:
سلام ...

ممنون لطف داری دوست عزیز

اهنگ بلاگت خیلی نار بود هر روز بهتر از امروز باشی .

مرسی که اومدی جزیره - بهترین باشی
..´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´
´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-…
´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““
´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨*
´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨*
´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
´´,***/*)¨*¨¨,¨*
´)*/*)*)*¨¨*
/**)**¨¨“\\)\\)
*/*¨¨¨¨,...)!))!).....,(
“,¨¨¨¨_)--“--“------/_.


با تولد نوید آپپپپپپپپپپیم دیر نکنیدااااااااااااااااااااااااااااا[گل]
دوست خوبم:
سلام ... میام حتما

مرسی از حضورت و دعوت
کارم از یکی بود و یکی نبود

گذشت،

من در اوج قصه گم شده ام![گل]
دوست خوبم:
مرسی که میای جزیره و مینویسی - هنگامه ی عشق است اگر زنده به عشقی ...
یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر
همین که دستِت رو آروم بگیره
یه فشار کوچیک بده
این یعنی من هستم تا آخرش

همین کافیه ...
دوست خوبم:
جدایی های نزدیک را به دنیایی که ننگ عشق بر دوش دارد میفروشم

به دنیایی که عشقش دوری از توست همه دلواپسی هایم را میفروشم


مرسی که میای جزیره و مینویسی - بهترین سوگند عشق تقدیم دلت باد .
هر چه بی وفایی کرد ...
به دلخوشی بودنش با خود گفتم ... این نیز، بگذرد...
لعنت به من...
که حتی یک بار با خود نگفتم ...
او نیز، بگذرد...!!!ممنون
دوست خوبم:
سکوت شیرین ترین فریاد تنهاییست که همیشه مینالد ...

مرسی که اومدی جزیره - بهترین باشی
میسی که برگشتنمو تبریک گفتییییییییییی
ایول چه خوب....منم به فرداهای پیش روم امید دارم
دوست خوبم:
سلام ...

خواهش میکنم ...

به فردایی که تنها میشود عشقت و تو داری آن تنها درخشان را ... به فردایی که زیباتر میشود بر چشم بینایت ... به فردایی که این نزدیکیست میسپارمت .
ثبت ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻡ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .........

ﺟﺰ ﺍﺣﻮﺍﻟﻢ!
[لبخند]

ممنونم
دوست خوبم:
همین خوبه که عطر تو هنوز میپیچده تو دنیام ...

همین خوبه که تو هستی تو این لحظه که من تنهام

مثل رویاست که دستاتو هنوز میشه نوازش کرد ...

که میشه توی این بن بست دوباره با تو سازش کرد ...

برام عادت شده اینکه تو باشی تو ی هر لحظم ...

وسلام ...

مرسی که میای جزیره - بهترین باشی و مواظب خوبیات باش .
بارونو دوس دارم هنوز چون تورو یادم میاره..حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره...
سلاااااااااااااااام به سهند بارونییییییییییییییییی....خبر نمیگیری دیگه...کم پیدا شدی....اگه باران نیاد زمین این جزیره خشک میشه.....چیکارا میکنی؟خوش میگذره بارانو نمیبینی؟
سخت مشغول درسایی دیگه؟
دوست خوبم:
بارونو دوست داشتی یه روز تو خلوت پیاده رو ...

پرسه ی پاییزی ما مرداد داغ دست تو ...

بارونو دوست دارم هنوز بدون چتر و سرپناه ...

مرسی که اومدی جزیره - خیلی مخلصیم - دیدن کار بزرگاست ما استفاده میکنیم

کار خاصی نمیکم ...

به فردا فکر میکنم ... وقتی که یک اتفاق جدیدی پیش رو دارم .. به فردایی که نزدیک است ... به فردایی که من هستم ... !!!
سلام. خوبی؟ یه تغییر کوچولو تو وبم دادم بیا ببین چجوریه.ومثل همیشه یه شعر....منتظرم
[گل]
در ضمن دخترم
دوست خوبم:
سلام ...

میام پیشت حتما ...

در ضمن زنده باشی

مرسی که میای جزیره - سکوت تو زیباترین لحظه ی تنهایی مرا برهم میزند بختند بر این تنهایی من زیباتر میشوی .
چشای مونده به راهو
شب تنهایی ماهو
یه دل بی سرپناهو منو خونه
ساعتای غرق خوابو این منه بی تو خرابو
یادت هرگز نمیمونه
likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
دوست خوبم:
هوا وقتی بوی نم داره دلم خیلی میگیره

ندونستی گل یاس من دلم بی تو میگیره

منو سپردی به پرسه های بارون

رفتی از لحظه هام چه اسون

هنوز کنار یاس گلدون

به انتظارتم تو ایوون ...


مرسی که اومدی جزیره - تنهاترین ستاره ای که وقتی میخوام بیدار شم می درخشی .

لایک ...
وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه میزنه
همه غصه های دنیا توی سینه ی منه
زیر قطره های بارون میشکنه بغض صدام
دیگه غیر از یه دونه پنجره چیزی نمخوام
خیلی زیبا بود دوست عزیزم
دوست خوبم:
میدونی ...

وقتی چشمامو نفسهام منتظر میزارن

بی تو وقتی نفسهام منو تنها میزارن

وقتی حتی ضربان قلبم تک میزنه

یه صدای خسته منو آرومم میکنه

اون همون لحظه ی مرگ سوکت خنده هامه ... میدونی !

مرسی که اومدی جزیره - ممنون نظر لطف شماست . وقتی تنها باشی تازه میدونی که یه نفر هم بنام خودت هست .
زیبا و دلنشین
ممنونم از دعوت گرم شما

اندکی عاشقانه تر زیر باران بمان، ابر را بوسیده ام تا تا بوسه بارانت کند...

انگار رو ابرا بودم وقتی ...
دوست خوبم:
خسته ی نگاهتم دیوانه ی مرامتم

آواره ی کلامتم میدونی من خرابتم

مرسی که اومدی جزیره - بیشتر از اینکه نگران عشقت باشی عاشق باش ... .
وقتی دلِ ادم میگیره..انگار همه چی رنگ ِ خودشو از دست میده...انگار همه چی پیش روش مات میشه...دل گرفتن توی وجود ادم مثه خورشید گرفتگی تو دنیای واقعیه...جهان برای مدتی سرد میشه...تاریک میشه...اما فقط برای مدتی...خوش به حالِ دنیا.......

دوست داشتم خدا دستشو میذاشت تو دستمو بهم اروم میگفت:
"من همیشه پیشتم"
نه این که یکی بهم بگه :
"خدایی هست غصه نخور "

عالـــــــــی بـــــــــود
دوست خوبم:
هر وقت دلم برات تنگ میشه

هر وقت چشام برات تر میشه

وقتی دل بهونه ی نگاهتو از من میگیره

قاب خالیه عکساتو تمیز میکنم

ثانیه هامو میشمارم ....


مرسی که اومدی جزیره - همیشه باش
سلام آقا سهند. مرسی از نظرت من آهنگای سیاوشو دوست دارم و یجورایی خاطره های خوب برام تازه میکنه
دوست خوبم:
سلام ...

نمیدونم وانیا دختره یا پسر ولی مرامت در حد تیم ملی برزیله اگه ۵ نفر زن

۶ نفر مرد باشه که دروازه بان هم مرد باشه و مربی زن

ممنون که میای جزیره - خودت باش و عاشق
مرسی ازینکه سر زدی
بازم بیا خوشحال میشیم
دوست خوبم:
سلام ...

من که سر نزدم چرا تهمت میزنی

من فقط اومدم بلاگت

خوشحال شدی

خوشحال باش میام بازم

مرسی که اومدی جزیره - یدونه ای
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد

جزیره بارونیجزیره بارونی

folder98 facebook
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار فیس بوک برای وبلاگ